top of page

ZASADY I WARUNKI DLA UŻYTKOWNIKÓW ATTAPOLL

 

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i Warunkami dla Użytkowników AttaPoll (zwanymi dalej „Warunkami”), są one umową pomiędzy Tobą a AttaPoll Ltd (dalej „Właściciel Panelu”), a także wszelkie szczególne warunki, jeśli mają zastosowanie, dostępne dla każdej Ankiety. Udział w ankiecie oznacza akceptację niniejszych Warunków, a także warunków zawartych w naszej Polityce prywatności.

Żadne odstępstwo od nich nie będzie uważane za ważne, chyba że zostanie uzgodnione na piśmie. Jeśli nie zgadzasz się lub nie masz odpowiedniego upoważnienia prawnego do zawarcia niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek ich części, nie bierz udziału w ankiecie.

Jeśli ten dokument jest przedstawiony w jakimkolwiek języku innym niż angielski, to tłumaczenie jest dostarczane wyłącznie grzecznościowo. We wszystkich przypadkach wersja angielska ma decydujące znaczenie dla interpretacji tekstu.

Definicje

„Ankieta” odnosi się do pytań przedstawionych w aplikacji Survey.
„Ty”, „Ty”, „Twój” i „Twój” odnoszą się do Ciebie jako osoby będącej Panelistą.
Określenia „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do AttaPoll Ltd, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii
„Panel” odnosi się do grupy osób, które zgodziły się zostać zaproszone i uczestniczyć w badaniach naukowych lub ankietach rynkowych.
„Panelista” odnosi się do członka Panelu.
„Witryna panelu” oznacza witrynę internetową, na której osoby mogą zarejestrować się, aby zostać członkami Panelu.
„Właściciel Panelu” odnosi się do AttaPoll Ltd, właściciela Witryny Panelu, z którym jako Panelista zawarliście umowę dotyczącą członkostwa w Panelu
„Właściciel ankiety” oznacza właściciela ankiety.
„Aplikacja ankietowa” oznacza aplikację mobilną lub witrynę internetową, na której można odpowiedzieć na ankietę.
„Zgłoszenia” odnoszą się do wszystkich komentarzy, opinii, sugestii, pomysłów i innych ujawnionych lub oferowanych informacji, zamieszczonych, opublikowanych, przesłanych lub ujawnionych w tej Aplikacji Ankietowej.

Wprowadzenie

Właściciel Panelu zaprosi Cię do wzięcia udziału w ankiecie (ankietach) za pośrednictwem aplikacji Survey. Właściciel Panelu działa jako pośrednik dla Właściciela Ankiety i zarządza zachętami do udziału.

Udział w ankiecie i Twoje obowiązki

Twoje zaproszenie do udziału w ankiecie zależy od naszego wyłącznego uznania. W zamian za zachęty, udział w ankiecie i korzystanie z aplikacji ankietowej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków, a także wszelkich innych warunków, które mają zastosowanie do Twojego udziału, w tym wszelkich umów między Tobą a Właścicielem Panelu. Twój udział w ankiecie i korzystanie z aplikacji ankietowej muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się zawsze podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie, gdy zostaniesz o to poproszony. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne lub istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, możesz nie kwalifikować się do ankiety, a tym samym nie otrzymasz żadnych zachęty za Twój udział. Ponadto Właściciel Panelu może zamknąć Twoje konto członkowskie i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego udziału w ankietach (lub dowolnej ich części).

Twoje postępowanie

Uczestnicząc w ankiecie lub korzystając z aplikacji ankietowej, zgadzasz się: (i) nie zakłócać, ingerować w bezpieczeństwo lub w inny sposób nie nadużywać usługi lub aplikacji Survey ani żadnych usług, zasobów systemowych, kont, serwerów lub sieci połączonych z lub dostępne za pośrednictwem ankiety lub aplikacji ankietowej lub witryn powiązanych lub połączonych; (ii) nie zakłócać ani nie przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z ankiety lub aplikacji ankietowej lub powiązanych lub połączonych witryn; (iii) nie przesyłać, nie publikować ani w inny sposób nie przesyłać za pośrednictwem lub w trakcie Ankiety lub aplikacji Survey żadnych wirusów lub innych szkodliwych, zakłócających lub niszczących plików, programów komputerowych lub kodu; (iv) nie używać ani nie próbować używać konta, usługi lub systemu innego użytkownika bez upoważnienia ani nie tworzyć ani nie używać fałszywej tożsamości w Ankiecie lub Aplikacji Ankietowej; (v) nie przesyłać za pośrednictwem Ankiety lub Aplikacji Ankietowej żadnego spamu, łańcuszków, wiadomości-śmieci ani żadnego innego rodzaju niechcianych lub masowych wiadomości e-mail; (vi) nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do ankiety lub aplikacji ankietowej lub części ankiety lub aplikacji ankietowej, do których dostęp jest ograniczony oraz (vii) nie kopiować, nie dekompilować ani w inny sposób nie powielać żadnego utworzonego oprogramowania, aplikacji lub kodu przez Właściciela Panelu. Ponadto zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania i komunikację, które są podejmowane lub przekazywane na Twoje konto lub dla Twojego konta oraz że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, które odnoszą się do Twojego użytkowania lub działań w Ankiecie lub w Aplikacji Ankietowej.

Sterownica

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na użycie środków kontroli w celu zweryfikowania prawidłowego użycia, zwiększenia bezpieczeństwa i jakości kontroli oraz dokładności odpowiedzi na Ankietę (-y), w tym między innymi:

  • Czas: Ankieta może mieć szacunkowy czas, w którym powinna zostać zakończona. Jeśli wypełnisz ankietę w czasie, który nie mieści się w szacowanym terminie, możesz uznać, że nie ukończyłeś ankiety, a co za tym idzie, możesz nie otrzymać żadnych zachęt za udział. Ponadto Właściciel Panelu może wypowiedzieć członkostwo.

  • Pytania kontrolne: ankieta może zawierać te same lub podobne pytania wiele razy lub wymagać wybrania przez Ciebie określonej odpowiedzi (tak zwane pytania kontrolne), aby upewnić się, że jesteś prawdomówny i / lub uważnie czytasz wszystkie pytania ankiety . Jeśli Twoje odpowiedzi na takie pytania kontrolne wskazują, że nie jesteś prawdomówny i / lub uważnie czytasz wszystkie pytania ankiety, możesz nie kwalifikować się do ankiety, a co za tym idzie, nie otrzymasz żadnych zachęt za udział. Ponadto Twoje członkostwo może zostać zakończone, a Twoje konto usunięte.

  • Pytania otwarte: ankieta może zawierać sekcję wymagającą od Ciebie wypełnienia odpowiedzi poprzez ich wpisanie (zamiast wybierania odpowiedzi z zestawu ustalonych odpowiedzi). Jeśli uznasz, że Twoja odpowiedź w pytaniu Open Ended zawiera język, który jest nieodpowiedni lub nieistotny w odniesieniu do pytania, możesz nie kwalifikować się do ankiety, a co za tym idzie, możesz nie otrzymać żadnych zachęt za udział. Ponadto Twoje członkostwo może zostać zakończone, a Twoje konto usunięte.

  • Lokalizacja: Ankieta może być wypełniona przez Panelistów w określonej lokalizacji geograficznej. Jeśli fałszywie przedstawisz swoją lokalizację lub spróbujesz podać fałszywą lokalizację (korzystając z takich środków, jak między innymi VPN, usługi proxy, emulatory urządzeń), możesz nie kwalifikować się do udziału w ankiecie, a co za tym idzie, możesz nie otrzymać żadnych zachęt za udział. Ponadto Twoje członkostwo może zostać zakończone, a Twoje konto usunięte.

 

Zawieszenie

Twój dostęp do ankiety lub aplikacji ankietowej może w dowolnym momencie zostać zawieszony lub zatrzymany, jeśli nie zastosujesz się do niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych warunków mających zastosowanie do Twojego udziału lub w przypadku, gdy uczestniczysz w ankiecie lub używasz Aplikację Survey w sposób niezgodny z prawem lub w inny sposób na szkodę Nas, Właściciela Panelu, Właściciela Ankiety lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

Własność intelektualna

Możesz wziąć udział w Ankiecie i korzystać z Aplikacji Ankietowej wyłącznie w sposób, który nie narusza naszych praw własności intelektualnej ani żadnych innych. O ile nie określono inaczej, wszystkie materiały, w tym między innymi kod, koncepcje, tekst, projekty, grafiki, rysunki, fotografie, klipy wideo, muzyka i dźwięki oraz wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe użyte w ankiecie i / lub w aplikacji Survey oraz ich wybór i ustalenia (łącznie „Treść”) podlegają prawom własności intelektualnej, w tym prawom autorskim, znakom towarowym i patentom lub prawu do ubiegania się o ich rejestrację w dowolnym miejscu na świecie, będącym własnością lub licencjonowane przez nas, nasze podmioty stowarzyszone, właściciela ankiety lub inne strony trzecie, które są odpowiednimi właścicielami takiej własności intelektualnej. Użytkownikowi nie udziela się żadnej licencji na używanie lub powielanie Treści, a wszelkie prawa własności intelektualnej do nich są wyraźnie zastrzeżone. Żadna licencja na używanie, ujawnianie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub reprodukcja (w tym publikowanie w jakiejkolwiek witrynie internetowej, mediach społecznościowych lub blogu) Treści lub przedmiotu Treści nie jest udzielana Użytkownikowi, a wszelkie prawa własności intelektualnej do nich są wyraźnie zarezerwowany. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy zostanie prześledzone wszelkie nieautoryzowane użycie jakichkolwiek Treści, mogą zostać podjęte kroki prawne.

Polityka dotycząca programu motywacyjnego

Aby otrzymać zachęty, musisz pomyślnie wypełnić swój udział w ankiecie. Pomyślne zakończenie ankiety zostanie określone według wyłącznego uznania właściciela ankiety. Żaden zakup nie jest konieczny. Zachęty mogą się różnić w zależności od ankiety i są wyświetlane w aplikacji Survey przed przystąpieniem do ankiety. Inne zachęty do udziału lub nagrody obiecane w ankiecie lub w innym miejscu nie są przez nas stworzone i nie będziemy odpowiedzialni za ich wypełnienie. Wycofanie wartości pieniężnej zachęt podlega minimalnemu limitowi zależnemu od metody płatności. Limity te są określone w aplikacji mobilnej i mogą się okresowo zmieniać. My, według naszego wyłącznego uznania, możemy wycofać wartość pieniężną zachęt, jeśli są one poniżej minimalnego limitu dla określonej metody płatności. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 3 funtów szterlingów (GBP) za dowolną dowolną wypłatę poniżej minimalnego limitu dla metody płatności. Jeśli nie odpowiesz na ankietę przez okres sześciu (6) miesięcy, Twoje zachęty mogą zostać utracone, Twoje członkostwo zostanie zakończone, a Twoje konto zostanie usunięte. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie podatki lub cła, które mogą wynikać z przyznanych lub zrealizowanych zachęt. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje podatkowe lub cła, które mogą wynikać z przyznanych lub zrealizowanych zachęt. Twój udział w ankiecie może zostać zawieszony, zmieniony lub zakończony, a wszelkie zdobyte zachęty mogą zostać anulowane lub zawieszone w przypadku nadużycia lub naruszenia jakichkolwiek zasad, przepisów, warunków i warunków lub wprowadzenia w błąd przez Ciebie. W takich okolicznościach nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie.

Gwarancje

Wyraźnie zgadzasz się, że udział w ankiecie oraz korzystanie i przeglądanie aplikacji ankietowej odbywa się na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo my, nasi klienci, podmioty stowarzyszone lub inne osoby trzecie, a także nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, przedstawiciele, agenci, zewnętrzni dostawcy treści i licencjodawcy nie udzielamy żadnych gwarancji. wyraźne, dorozumiane lub ustawowe, w tym dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, że udział w ankiecie lub korzystanie z aplikacji ankietowej będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, jeśli chodzi o wyniki, które można uzyskać z udziału w Ankieta lub korzystanie z Aplikacji ankietowej, usług w niej świadczonych lub dokładności, wiarygodności lub treści wszelkich informacji lub usług dostarczanych za pośrednictwem Ankiety lub Aplikacji do ankiet, innych niż wyraźnie określone w niniejszych Warunkach.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo my, nasi partnerzy, osoby trzecie lub dyrektorzy, urzędnicy, akcjonariusze, pracownicy, przedstawiciele, wykonawcy, następcy lub cesjonariusze nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie, w tym bez ograniczeń. związanych z niniejszą umową, w przypadku wszelkich zgłoszeń, które złożysz, lub jakichkolwiek bezpośrednich, pośrednich, specjalnych, karnych, przypadkowych, polegających na odszkodowaniach, szkód przykładowych lub wynikowych, utracie zysków, utracie spodziewanych oszczędności lub wszelkich innych szkód niebezpośrednich w jakikolwiek sposób spowodowanych, niezależnie od tego, czy lub nie zostaliśmy poinformowani o prawdopodobieństwie lub możliwości wystąpienia takich szkód.

Ograniczenie odpowiedzialności i zrzeczenia się w niniejszych Warunkach obowiązują niezależnie od formy działania i będą obowiązywać nawet po zasadniczym naruszeniu lub naruszeniu zasadniczego celu umowy lub niepowodzeniu wyłącznego środka zaradczego.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i zatrzymywać nas i naszych podmiotów stowarzyszonych, reklamodawców i inne osoby trzecie, w tym dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy, pracowników, przedstawicieli, wykonawców, podmioty stowarzyszone, następców lub cesjonariuszy, bez szkody dla i przed wszelkimi odszkodowaniami, wydatkami , zobowiązań i wszelkiego rodzaju strat (w tym między innymi opłat prawnych), wynikających z roszczeń osób trzecich dotyczących lub w związku z udziałem Użytkownika w ankiecie lub korzystaniem z aplikacji ankietowej lub przesłanych do nas lub wyznaczonej osoby trzeciej strona lub naruszenie niniejszych Warunków, w zakresie, w jakim takie szkody, wydatki, zobowiązania i straty zostały spowodowane przez Ciebie.

Prawa do zmiany i kontroli aplikacji Survey

Zawartość aplikacji Survey może ulec zmianie, ograniczeniu lub wypowiedzeniu bez powiadomienia.

Rozdzielność postanowień i cesja

Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, taka część zostanie wykreślona, ​​a pozostałe części pozostaną w mocy.

Użytkownik nie może scedować niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, która może zostać wstrzymana według naszego wyłącznego uznania. Zgadzasz się, że możemy scedować niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsza umowa została utworzona i podlega prawu Anglii i Walii oraz podlega wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

bottom of page